Privacy-verklaring en AVG/GDPR

In mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming / General Data Protection Regulation (AVG/GDPR) in werking.

Welke gegevens worden opgeslagen?

Ingeschrevenen

INVENTHEON slaat van ingeschrevenen op basis van het geleverde curriculum vitae de volgende gegevens op:

 • Naam
 • adres, postcode en woonplaats;
 • telefoonnummer;
 • email-adres;
 • curriculum vitae
 • geboortedatum;
 • BSN.
 • Diploma’s en behaalde certificaten

Waarom worden deze gegevens opgeslagen?

Het doel van het opslaan van deze gegevens is:

 • het kunnen matchen op vacatures voor projecten van Inventheon;
 • het kunnen benaderen van de ingeschrevenen om werk uit te voeren;
 • het in dienst kunnen nemen dan wel contracteren van zzp-ers voor projecten van Inventheon;

Privacy

Met betrekking tot alle data welke wordt opgeslagen, verklaart INVENTHEON het volgende.

 1. INVENTHEON verstrekt derden geen gegevens zonder instemming en medeweten en niet buiten het zicht van de ingeschrevenen om;
 2. alle data van de ingeschrevenen dient alleen ten behoeve van het operationele werk van INVENTHEON om de ingeschrevenen de juiste voorstellen voor potentieel uit te voeren projecten te kunnen doen toekomen; dit zal Inventheon telefonisch, via e-mail, via whatsapp of andere potentiële communicatiemiddelen doen;

Recht op volledige vernietiging van data

Data van de ingeschrevenen wenst Inventheon met regelmaat up to date te houden. Hiervoor worden verzoeken gedaan aan ingeschreven om een recent curriculum vitae te verstrekken. Ingeschrevenen kunnen een schriftelijk verzoek via e-mail doen om niet meer benaderd te worden, aan te geven voor welke doeleinden zij wel benaderd willen worden of om tot wissen van opgeslagen data over te gaan.

Eigen servers in beveiligd Nederlands datacenter

De applicaties van Inventheon worden gehost op door een externe partij beheerde servers in Nederland. Deze servers worden beveiligd middels gecertificeerde veiligheidsprotocollen. Inventheon kent zelf ook een veiligheidsbeleid dat wordt beheerd via een Veiligheid Kwaliteit Management Systeem.

Politie, openbaar ministerie en opsporingsdiensten

Bepaalde functionarissen en organisaties zoals het openbaar ministerie, de politie en opsporingsdiensten kunnen een verzoek doen tot inzage in de gegevens. Dit kan alleen wanneer de betreffende ingeschrevenen eerst zelf is verzocht inzage te geven. Indien door INVENTHEON inzage is verleend aan een bovengenoemde wettelijk bevoegde persoon of instantie, zal de ingeschrevenen hier van op de hoogte worden gesteld door INVENTHEON en zal niet geschieden zonder gerechtigde wettelijk basis.

INVENTHEON accepteert geen telefonische of email-verzoeken tot inzage van wettelijk bevoegde instanties. Alleen schriftelijke verzoeken worden in behandeling genomen.

Verantwoordelijkheden ingeschrevenen

INVENTHEON stelt de ingeschrevenen in staat gegevens aan te leveren voor de de software van INVENTHEON. INVENTHEON voert pas controle uit op echtheid en volledigheid van aangeleverde gegevens welke door de ingeschrevenen zijn aangeleverd op het moment van contracteren van ingeschrevenen. Ingeschrevenen zijn verantwoordelijk voor de juistheid van de door hen aangeleverde gegevens.