FunctieEngineer Facilitair Onderhoud
LocatieDen Helder
Referentie3795
Beschrijving
Beschrijving afdeling
De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de Techniekgroep Facilitair Onderhoud (TG FO) bij de Afdeling Maritieme Techniek van de Directie Materiële Instandhouding (DMI) van het Commando Zeestrijdkrachten.

Beschrijving taken afdeling
Doelstelling van de TG FO is het in stand houden (technische beheerder) en adviseren omtrent alle CZSK productiemiddelen en gebouwgebonden procesinstallatie CZSK (ontvlechtingafspraken met DVD). Daarnaast verzorgt de TG FO het beheer en de expeditie van de gereedschappen en algemene technische ondersteunende middelen van de DMI. De hoofdvestigingsplaats van de TG FO is Den Helder.

Functie omschrijving en taken
1.Verzorgt de technische normstelling en regelgeving door:
-het onderzoeken van de technische mogelijkheden;
-engineering van technische oplossingen;
-opstellen en beoordelen van VG-plan ontwerpfase;
-het definiëren van de klantbehoefte en het schrijven van een daaruit volgend bestek;
-het adviseren van de afdeling inkoop voor wat betreft de uitbesteding;
-de offertes technisch beoordelen;
-het adviseren van de behoeftesteller;
-het, namens de werkgever, optreden als installatieverantwoordelijke voor de installatie FO conform het aanwijsbeleid VMMS CZSK.

2.Treedt op als projectleider van projecten Facilitair Onderhoud door:
-het opstellen van een projectplan;
-opstellen en beoordelen van VG-plan uitvoeringsfase;
-het inplannen van de uit te voeren werkzaamheden en het toezien op het tijdig uitvoeren van de project werkzaamheden;
-het bewaken van de kwaliteit van het geleverde product;
-budget bewaking betreffende de toegewezen projecten;
-het verzorgen van de communicatie bij uitvoering;
-projectevaluatie volgens KAM managementsysteem.

3.Levert een bijdrage aan het instandhoudingproces van alle werktuigbouwkundige en elektrotechnische installaties in gebouwen als productie- en procesgerelateerde installaties, HVAC (Heating, Ventilating and Air Conditioning) en systemen van het Marinebedrijf:
-het ontwikkelen van onderhoudsconcepten inclusief de daarbij behorende technische documentatie. Technische opdracht stellingen (TOS) conform het -koopeisen;
-het ontwerpen van modificaties aan installaties en de begeleiding van de uitvoering daarvan;
-het verrichten van onderzoek naar veel voorkomende klachten en het indienen van voorstellen ter verbetering;
-het verzorgen van technische normstelling;
-adviseert over nieuwbouwprojecten, stafeisen, investeringen en instandhoudingplannen;
-is belast met het opstellen en uitvoeren van technische en functionele testen;
-het beheren en bewaken van de installaties d.m.v. het GBS en zo nodig ingrijpen in de processen ten behoeve van een adequate en efficiënte bedrijfsvoering.

4.Zorgt voor het systeemonderhoud van het gebouwbeheersysteem (GBS o.a. Priva/Siemens) door:
-advies over integratie van de systemen;
-advies voor het upgraden van hardware;
-het evalueren van nieuwe releases op bruikbaarheid;
-het implementeren van coderingssystemen.


-Kennis van regeltechniek, gebouwbeheersystemen, machines, elektrische installaties, werktuigbouwkundige installaties, HVAC (Heating, Ventilating and Air Conditioning) en gereedschapswerktuigen;
-Kennis van de Machinerichtlijn, Richtlijn Arbeidsmiddelen, veiligheidsnormen, installatierichtlijnen, wet- en regelgeving op het gebied van Arbo, milieu en veiligheid;
-Kennis van onderhoudsmethodieken voor de regeltechniek, gebouwbeheersystemen, machines, elektrische installaties, werktuigbouwkundige installaties, HVAC (Heating, Ventilating and Air Conditioning) en gereedschapswerktuigen;
-Kennis van het GBS en het gebruik van dit systeem.
-adviesvaardigheden
-Vaardigheid in het opstellen van rapportages, het maken van kostenramingen, bestekken en het bepalen van materiaalbenodigdheden;
-Vaardigheden in het leiden van projecten;
-Vaardigheden in het mondeling en schriftelijk rapporteren.
*
*
*
* Verplichte velden