FunctieDirectievoerder Dagelijks Onderhoud Civiele Constructies
LocatieAmsterdam
Referentie3723
Beschrijving
Functieomschrijving
Directievoering en toezicht op de gecontracteerde partijen. Het contract betreft een OMOP voor Civiele Constructies (bruggen, oevers/kades, steigers) bestaande uit dagelijks onderhoudswerkzaamheden.

Werkzaamheden
Directievoering

Initieert en overlegt met betrokken in- en externe partijen/opdrachtnemers over deinrichting, planning en logistieke kaders van de werkzaamheden;
Geeft sturing aan het proces van werkvoorbereiding en de planning;
Ziet toe op de aanwezigheid van alle noodzakelijke documenten en vergunningen.
Fungeert voor de opdrachtgever en opdrachtnemer als eerste aanspreekpunt gedurende
het realisatieproces van het werk;
Bewaakt interne en wettelijke procedures/kaders ( w.o. veiligheid) en stuurt zo nodig bij;
Verstrekt uitvoeringsopdrachten en noodzakelijke documenten aan in- en externeopdrachtnemers;
Draagt zorg voor de BLVC-aspecten van de te realiseren werken/projecten;
Zit de bouwvergaderingen voor/neemt deel aan de bouwvergaderingen en stuurt, bij knelpunten/problemen/calamiteiten, zo nodig bij;
Controleert ingediende rekeningen en beslist over meer - of minderwerk binnen deaangegeven kaders;
Monitort de uitvoeringsfase op basis van de contractueel vastgelegde variabelen geld,tijd, kwantiteiten en kwaliteit en stuurt zo nodig bij;
Verzorgt de gereed melding en de oplevering en stelt voortgangs-, eind- evaluatierapportages/nacalculaties op voor de Contractmanager.
Toetst het maatregelenpakket vanuit inspecties (beheerdersoordeel/maatregeltoets);
Bewaakt de betreffende (wettelijke) kaders en spreekt hier op locatie medewerkers op aan en acteert en escaleert indien noodzakelijk;


Gemeentelijke organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Bedrijfsvoering bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Meer informatie over de gemeentelijke organisatie is te vinden op: https://www.amsterdam.nl/

De opdrachtgever(s)
Vooruitlopend op het nieuw te vormen organisatieonderdeel Stadswerken wordt momenteel het dagelijks onderhoud aan Civiele Constructies (bruggen, sluizen, kades/oevers en steigers) in Amsterdam gezamenlijk aanbesteed. In de staande organisaties van de Stadsdelen en Verkeer en Openbare ruime is onvoldoende kennis en capaciteit aanwezig om toezicht te houden op dit contract. Besloten is om deze capaciteit gezamenlijk in te kopen. Het onderhoudscontract treedt in werking vanaf medio april 2018 en loopt tot april 2019 (half jaar, ex. verlenging van een half jaar). De benodigde capaciteit voor de toezichthouder bedraagt 2 fte gedurende de periode van medio april tot en met oktober 2018. In september 2018 gaat de RVE Stadswerken van start. De functie van Toezichthouder zal dan door eigen personeel worden ingevuld. Indien dit niet mogelijk blijkt, zal worden gebruik gemaakt van de optie om met een half jaar te verlengen.
*
*
*
* Verplichte velden